Content
Zpět

Andělé a děti

To je název dalšího projektu, kterým pokračuje dlouholetá spolupráce tanečního oddělení ZUŠ v Ostravě - Zábřehu na ulici Sologubova se ZŠ Těšínskou ve Slezské Ostravě.

Kromě toho, že se taneční soubor ZUŠ profiluje tvorbou a interpretací scénického tance, věnují se tanečníci i dětem s mentální retardací.

„Počátek této spolupráce sahá do roku 2000, kdy jsme začali rozvíjet pohybovou metodu – kontaktní improvizaci – nejdříve v našich hodinách a poté nás zaujala myšlenka využít tuto komunikační prohybovou metodu u dětí s handicapem“, říká paní učitelka Eva Vajsová, iniciátorka a vedoucí projektu.

Tato netechnická taneční forma využívá dotyků jako prostředku komunikace mezi partnery. Dotekem se přenášejí signály, informace, impulsy a tělesné odpovědi partnera. Kontaktní improvizace nespočívá ve svalové síle, ale mohou zde harmonicky tančit osoby naprosto rozdílných výšek a vah. „ Nás nezajímá taneční technika či estetická stránka, klademe důraz na kreativitu, kdy se pohyb formuje sám za sebe a vzájemným propojením vytváří tanec. Nás nejvíce zajímají mezilidské vztahy, které se při této tělesné aktivitě projevují“, objasňuje paní Vajsová.

Kreativní podstata kontaktní improvizace má své uplatnění v daleko širším rozsahu než pouze v oblasti divadelního tance a otevřená, přátelská atmosféra, která vládne při kontaktních setkáních a je tolik odlišná od atmosféry ostatního tanečního světa, umožňuje účastnit se této taneční formy i lidem s různými handicapy. Cílem těchto setkání je ukázat, že jakýkoliv člověk je invenční a je schopen tance, ať je upoutaný na vozík, je mentálně postižený nebo spadá do kategorie „zdravých“ lidí. Sebedůvěra, porozumění a přátelský přístup ke druhé osobě, odpovědnost k partnerovi a pocit sounáležitosti k ostatním, to všechno jsou hodnoty, které účastníci těchto setkání získávají. Výsledkem je například taneční představení, událost, která má pro aktéry obrovský význam. I lidé s handicapem znají úspěch a radost z pocitu, že si zvýšili svůj pomyslný žebříček hodnot a dovedností. Taková představení mají velkou uměleckou hodnotu a znamenají nesmírný zážitek nejen pro zúčastněné, ale i pro diváky.

Hodin kontaktní improvizace se účastní vždy 5-10 dětí různého věku a různého stupně postižení a dívky ve věku 14-17 let z tanečního oboru ZUŠ. Cvičení se účastní i pedagogové a dobrovolníci a velmi rychle se mezi všemi vytvořil úzký vztah. Za léta spolupráce vzniklo mnoho choreografií, se kterými se tato integrovaná skupina prezentuje na veřejnosti. Děti se pravidelně účastní galakoncertů tanečního oddělení, Festivalů tanečních oddělení ZUŠ města Ostravy, přehlídek tvořivosti dětí Motýlek v Kopřivnici, představily se také na Česko-francouzských dnech a dalších akcích.

Paní učitelka Eva Vajsová vypracovala metodiku kontaktní improvizace určenou pro děti s mentálním postižením , která se na kontaktních setkáních neustále rozvíjí. Metodika se zaměřuje na podchycení a rozvíjení uchovaných schopností.

Umožňuje tak tančit všem, kteří chtějí. Takže nejen postižení lidé benefitují z pro ně přístupného tance, ale také taneční svět benefituje a rozšiřuje se tím,že do sebe zahrne více odlišností. „I pro nás je to velkým přínosem. Věnujeme se něčemu, co moc lidí nedělá a nezajímá je to. Jsme rády, že dětem nějakým způsobem pomůžeme a uděláme jim radost společným tančením. Je to obrovská zkušenost jak taneční, tak lidská“, myslí si děvčata ze ZUŠ Sologubova a jejich paní učitelka dodává, že po každém takovém setkání s handicapovanými dětmi se cítí čistá a klidná.

V letošním školním roce připravuje tato integrovaná skupina choreografii „Andělé a děti“. Bude to příběh o tom, jak si andělé umí hrát a nakonec i zlobit jako všechny děti. Ve skladbě bude zakomponovaná i znaková řeč, o kterou mají dívky z tanečního oddělení velký zájem.

Hudba a tanec jsou významné komunikační prostředky, kdy člověk komunikuje skrze tělo namísto slov. Pro děti v integrované skupině vznikla možnost sociálních vazeb a kontaktů, která umocňuje společný prožitek pozitivních zážitků. Musíme zdůraznit, že mezi postiženými najdeme různě talentované děti, které jsou schopny pozoruhodných výkonů.

Můžeme konstatovat, že taneční oddělení na ZUŠ Sologubova v Ostravě – Zábřehu je otevřené žákům se speciálními vzdělávacími potřebami.

Projekt tanečního oddělení "Andělé a děti" finančně podporuje  Městský obvod Ostrava - Jih a Autodoprava Josef Ševčík.

Hodnocení
Hodnocení (2792566.5)
*****
Hodnotilo: 769