Content

Soubor PDF
sm-14-úplata za vzdělávání ZUŠ 2021-2022410 kB

 

Podle ustanovení § 123 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle § 8 vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání v platném znění, stanovuji výši úplaty za vzdělávání takto:

  

 1. Stanovení úplaty za vzdělávání pro školní rok 2021/2022

obor měsíčně pololetně ročně

 

hudební – individuální výuka 330,- Kč 1.650,- Kč 3.300,- Kč

hudební – skupinová výuka 300,- Kč 1.500,- Kč 3.000,- Kč

taneční 330,- Kč 1.650,- Kč 3.300,- Kč

taneční – přípravná výchova 300,- Kč 1.500,- Kč 3.000,- Kč

 

výtvarný 330,- Kč 1.650,- Kč 3.300,- Kč

výtvarný – přípravná výchova 300,- Kč 1.500,- Kč 3.000,- Kč 

 

Sleva na třetí hlavní obor:

 

Žák, který je přijat do třetího hlavního oboru, má nárok na slevu ve výši 40% z plné výše úplaty za vzdělávání u oboru, který je nejlevnější.

O slevě vždy rozhodne ředitelka školy.

 

 

 1. Stanovení úplaty za vzdělávání pro dospělé žáky

a studenty vysokých škol ve školním roce 2021/2022

 

Takto stanovená úplata za vzdělávání se netýká žáků, kteří se v průběhu nepřerušené docházky do naší ZUŠ stali studenty VŠ.

Takto stanovená úplata za vzdělávání se týká dospělých výdělečně činných osob a studentů VŠ, kteří se hlásí jako noví žáci, nebo se hlásí po přerušení docházky do ZUŠ nejméně po dobu jednoho školního roku:

 1. v kolektivních předmětech stanovuji výši úplaty takto: 

obor měsíčně pololetně ročně

taneční 330,- Kč 1.650,- Kč 3.300,- Kč

výtvarný 330,- Kč 1.650,- Kč 3.300,- Kč

 

odůvodnění: škola nevyužije průměrnou výši skutečných neinvestičních výdajů na žáka v uplynulém kalendářním roce z důvodu kolektivního vyučování a nezměněných mzdových nákladů na toto vyučování, pokud počet dospělých žáků nepřevýší 20% žáků základního studia;

 1. v individuálních předmětech stanovuji úplatu za vzdělávání ve výši: 

obor měsíčně pololetně ročně

hudební 1.500,- Kč 7.500,-Kč 15.000,- Kč

odůvodnění: škola využije plnou výši průměrných skutečných neinvestičních výdajů na žáka v uplynulém kalendářním roce z důvodu nutnosti rozdílného financování mzdových nákladů pedagogů individuálního oboru.

  

 1. Způsob a termín úhrady

 

způsob úhrady: bankovním převodem nebo vkladem na účet školy

1646236359/0800 u České spořitelny a.s.

 

termín úhrady: 1. pololetí do 15.9.2021

2. pololetí do 15.2.2022

 

 1. Závěrečná ustanovení:

 

 • žákům školy budou z programu Klasifikace elektronicky zaslány pokyny k úhradě na email pro komunikaci a zasílání oznámení o platbách v ZUŠ uvedený v přihlášce do ZUŠ;

 • nově přijatým žákům budou pokyny k úhradě zaslány do 10.7.2021 a úhrada v plné výši bude požadována do 31.7.2021;

 • žákům, kteří pokračují ve studiu na ZUŠ budou pokyny k úhradě zaslány do 10.7.2021 a úhrada v minimální výši 500,- Kč v každém oboru každého žáka bude požadována do 20.8.2021;

 • plátce úhrady je povinen dodržet uvedený variabilní symbol, aby mohla být platba řádně identifikována a přiřazena; v pokynech k úhradě musí být uvedeno číslo účtu školy 1646236359/0800, období, za které je platba vypočítána – 1. nebo 2. pololetí daného školního roku, jméno žáka a přidělený variabilní symbol;

 • zletilý žák školy nebo zákonný zástupce žáka školy může písemně požádat ředitelku školy na předepsaném formuláři o možnost splátek – Žádost o změnu splátkového režimu (splátkový kalendář) a to bezodkladně na každé pololetí příslušného školního roku; maximální povolený počet splátek – 4;

 • snížení úplaty z důvodu školy v přírodě, lyžařského kurzu apod. se neposkytuje, výjimkou může být dlouhodobá hospitalizace v nemocnici, nebo v lázních (pokud rodič nepřistoupí na nahrazení výuky) – toto se bude řešit individuálním posouzením ředitelství na návrh rodičů na předepsaném formuláři – Žádost o snížení úplaty za vzdělávání;

 • ve výjimečných případech je možné přijmout úhradu v hotovosti v kanceláři školy a to pouze během úředních hodin;

 • účinnost stanovení je od 1.9.2021 do 31.8.2022.

V Ostravě dne 13.5.2021

 

Jeanetta Poláková Faiglová

ředitelka školy

 

Co škola hradí z úplaty za vzdělávání?

Provozní náklady jako: spotřeba materiálu – hygienické a kancelářské potřeby, matriál pro výuku;
spotřeba energie – elektřina, voda, teplo; opravy a údržba majetku; služby – telefony, internet, pronájmy, startovné a dopravu na některé soutěže, revize, likvidace odpadu; odpisy dlouhodobého majetku, pořízení majetku – hudební nástroje, vybavení učeben; apod.

Platy všech zaměstnanců školy jsou hrazeny ze státního rozpočtu.