Content

Podle ustanovení § 123 zákona č. 561/2001 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle § 8 vyhlášky č. 71/2005 Sb.

o základním uměleckém vzdělávání stanovuji výši úplaty za vzdělávání takto:

 

1. Stanovení úplaty za vzdělávání pro školní rok 2017/2018

 

obor měsíčně pololetně ročně hudební 

individuální výuka 320,- Kč 1.600,-Kč 3.200,- Kč

hudební – skupinová výuka 300,- Kč 1.500,-Kč 3.000,- Kč

taneční 320,- Kč 1.600,-Kč 3.200,- Kč

taneční – přípravná výchova 300,- Kč 1.500,-Kč 3.000,- Kč

výtvarný 320,- Kč 1.600,- Kč 3.200,- Kč

výtvarný – přípravná výchova 300,- Kč 1.500,- Kč 3.000,- Kč

Sleva na třetí hlavní obor:

Žák, který je přijat do třetího hlavního oboru, má nárok na slevu ve výši 40% z plné výše úplaty za vzdělávání u oboru, který je nejlevnější. O slevě vždy rozhodne ředitelka školy.

Stanovení úplaty za vzdělávání pro dospělé žáky a studenty vysokých škol ve školním roce 2017/2018

Takto stanovená úplata za vzdělávání se netýká žáků, kteří se v průběhu nepřerušené docházky do naší ZUŠ stali studenty VŠ. Takto stanovená úplata za vzdělávání se týká dospělých výdělečně činných osob a studentů VŠ, kteří se hlásí jako noví žáci, nebo se hlásí po přerušení docházky do ZUŠ nejméně po dobu jednoho školního roku:

a) v kolektivních předmětech stanovuji výši úplaty takto: obor měsíčně pololetně ročně taneční 320,- Kč 1.600,-Kč 3.200,- Kč výtvarný 320,- Kč 1.600,- Kč 3.200,- Kč odůvodnění: škola nevyužije průměrnou výši skutečných neinvestičních výdajů na žáka v uplynulém kalendářním roce z důvodu kolektivního vyučování a nezměněných mzdových nákladů na toto vyučování, pokud počet dospělých žáků nepřevýší 20% žáků základního studia;

b) v individuálních předmětech stanovuji úplatu za vzdělávání ve výši: obor měsíčně pololetně ročně hudební 1.500,- Kč 7.500,-Kč 15.000,- Kč odůvodnění: škola využije plnou výši průměrných skutečných neinvestičních výdajů na žáka v uplynulém kalendářním roce z důvodu nutnosti rozdílného financování mzdových nákladů pedagogů individuálního oboru.

3. Způsob a termín úhrady způsob úhrady:

bankovním převodem nebo vkladem na účet školy 1646236359/0800 u České spořitelny a.s. termín úhrady: 1. pololetí do 15.9.2017 2. pololetí do 15.2.2018

4. Závěrečná ustanovení: 

  • učitel předá žákovi po nástupu ke studiu řádně vyplněnou poukázku z programu klasifikace, který škola používá k evidenci žáků a úhrad úplaty za vzdělávání;
  • plátce úhrady je povinen dodržet uvedený variabilní symbol, aby mohla být platba řádně identifikována a přiřazena, na poukázce musí být uvedeno číslo účtu: 1646236359/0800, název peněžního ústavu Česká spořitelna a.s., období, za které je platba vypočítána – 1. nebo 2. pololetí daného školního roku, jméno žáka a přidělený variabilní symbol;
  • žáky školy nebo zákonný zástupce školy může písemně požádat ředitelku školy na předepsaném formuláři o možnost splátek – Žádost o změnu splátkového režimu (splátkový kalendář) a to bezodkladně na každé pololetí příslušného školního roku, maximální povolený počet splátek – 4;
  •  snížení úplaty z důvodu školy v přírodě, lyžařského kurzu apod. se neposkytuje, výjimkou může být dlouhodobá hospitalizace v nemocnici, nebo v lázních (pokud rodič nepřistoupí na nahrazení výuky) – toto se bude řešit individuálním posouzením ředitelství na návrh rodičů na předepsaném formuláři – Žádost o snížení úplaty za vzdělávání;
  • ve výjimečných případech je možné přijmout úhradu v hotovosti v kanceláři školy a to pouze během úředních hodin;  účinnost stanovení je od 1.9.2017 do 31.8.2018.

Soubor PDF
sm-14-úplata za vzdělávání ZUŠ 2017-18405 kB